CHRISTIANIA. EN OVERSIGT (til og med 1991)

af Nils Vest, med hjælp fra Jørgen Bjødstrup, Britta Lillesøe, Ole Lykke og Nelly Nylon.

En omtale af det kulturelle liv kunne fylde en hel bog. Her er kun medtaget de udtryk, der skønnes at have haft den største opmærksomhed udenfor fristaden.

1965-70

Slumstormerepoken indledes med Sofiegården, en række kondemnerede, tomme 1700-tals huse på hjørnet Sofiegade/Dronningensgade på Christianshavn, hvor en gruppe unge i al stilfærdighed flytter ind. 4 år senere kræver boligborgmester Edel Saunte husene ryddet. Beboerne barrikaderer sig under ikke-voldsparoler og udråber "Republikken Sofiegården". En større politiaktion gennemføres, under stor mediebevågenhed og med sympatitilkendegivelser til de unge fra mange sider.

I den anden ende af bydelen, "Benenden", er christianshavnerne (der fra gammel tid kaldes christianitter, senere blev det ensbetydende med Christianias beboere) på jagt efter grønne arealer og legepladser til deres børn. Lokalrådet kræver i 1968 forgæves en bid af den halvtomme Bådsmandsstrædes kaserne. Plankeværket omkring bemales med "Hellere børn der gynger, end kanoner der synger". I 1970 gennembrydes det gentagne gange eller brændes ligefrem af. Om efteråret flytter to slumstormerpiger diskret ind i det tomme "Rosenhuset", lige inden for.

I København oplever man et voksende antal husbesættelser: Stengården, Hudegården, Fredensgården, Jægergården, Nordstjernen, Stærekassen... og provinsen følger efter. Ungdoms- og studenteroprøret er i fuld gang, rockmusik, undergrundsteatre, happenings, mikro-makro-mad, Indiensrejser, yoga, hash, bevidsthedsudvidende stoffer, anti-autoritære bevægelser og politiske nydannelser på venstrefløjen præger billedet. I sommeren 1970 afholder Det ny Samfund Thy-lejren med deltagelse af 10.000 alternativister, der drøfter nye samfundsformer. Flere landkollektiver etableres i denne tid.

1971

I foråret flytter nye slumstormere ind via hullet i plankeværket. Det rygtes, og d. 26. september går det alternative Hovedbladet's redaktør en tur på området og skriver en artikel der udkommer d. 2. oktober, hvor han opfordrer folk til at "emigrere med linie 8 til Christiania". Fristaden er klar til at komme på landkortet, og d. 26. september bliver således til officiel fødselsdag.

I løbet af efteråret ankommer der 2-300 nye indflyttere. Militæret trækker sig tilbage. Christianias grundlov formuleres:

Enhver kan gøre hvad han eller hun vil, så længe det ikke tager friheden fra andre til at gøre hvad de vil.

Målet er at skabe et samfund der hviler i sig selv og hvor man i fællles stræben til enhver tid prøver at afværge den psykiske og fysiske forurening.

Fællesmøder etableres hurtigt og Hovedbladets redaktør flytter snart ud i byen igen, uordenen er for stor. Huslejen (senere kaldet brugslejen) sættes til 10 kr/måned pr. voksen, incl. strøm og vand, men stiger dog snart til 16 kr p.g.a. renovationsudgifterne.

1972

I foråret laves den første foreløbige aftale med regeringen. Yderområderne Dyssen og Nordområdet indlemmes. De første virksomheder, deriblandt Indkøbscentralen (købmand), og de første værtshuse etableres. "Guds Børn" flytter ind og serverer gratis mad i Fælleskøkkenet.

Christiania inddeles i "områder", med områdemøder og kasserer.Huslejen stiger til 5o kr/måned, under manges protester.

En debat om hashen er allerede i gang, især omfanget og de udenbys pushere generer mange, men de kritiske røster overhøres.

1973

Området sikres som "socialt eksperiment" for en 3-års-periode af den socialdemokratiske regering, og der kommer fart i (om)byggeriet og indretningen af boligerne. Børnemagt rykker ind på Christiania.

De første store gadeteaterforestilinger løber af stabelen, med den Christiania-tilknyttede teatergruppe Solvognen's Wounded Knee og Nato-hæren som de mest interesse-skabende i medierne. Den Grå Hal inddrages som det alternative kulturmiljøs store teater-, musik- og festhal. Børnehuset (børnehave og en tid også skole) etableres, uden hjælp udefra.

1974

Christianias Smedie starter i januar med at fremstille ovne i fantasifulde former. Senere følger cykelanhængere og ladcykler, bl.a. til postvæsnet. Jazzloppen begynder at udvikle sig til et velbesøgt musiksted.

En ny Venstre-regering ophæver begrebet "socialt eksperiment" og kræver 70 huse revet ned på Christiania. Den hidtil største mobilisering overfor omverdenen sættes i gang. Barrikadefesten over tre dage åbner Christiania op for besøgende fra verden udenfor kaserne-området. Christiania stiller også op til kommunevalget sammen med 11 andre små grupper, i valgforbundet Valborgs Favn. Christianitten Tine Schmedes, opstillet under Kvindelisten, bliver valgt. Christiania har nu tre ugeaviser: Ordkløveren, Christiania-Nyt og Folkets Avis. Badehuset og Christianias landsbybiograf Byens Lys åbner.

1. maj afholder Christiania en "omvendter"-parade på Den røde sols Plads. Våbnene er mødre med barnevogne, arbejdende christianitter, Nimbus-motorcyklister med vikingehjelme, karate-folk, geder, en bjørn og først og sidst: Energiens Fé ! Senere går turen til Fælledparken.

I december laver Teatergruppen Solvognen, der nu har fast base på Christiania, sin hidtil største gadeteateraktion Julemandshæren, med over 100 medvirkende julemænd.

Efter at Københavns Kommune har indstillet den offentlige juleaften for ubemidlede på Rådhuset, af sparehensyn, starter Christiania sin Juleløses Jul. Denne tradition er fortsat siden.

1975

Hashhandelen begynder i stadig højere grad at præge gadebilledet. Fra at have været små private handeler mellem idealister udvikler det sig efterhånden til et større åbent, illegalt marked. Også hælervarer begynder at sælges åbenlyst. De hårde stoffer begynder for alvor at dukke op. En nedtrapningstur til Ægypten gennemføres for 18 narkomaner.

Folketinget beslutter at Christiania skal ryddes d. 1. april 1976. Der lægges op til en mulig konfrontation, og kontakter ud i landet opbygges. Foreningen Støt Christiania oprettes af udenforstående sympatisører, heriblandt en del ældre, aktive damer. En omfattende litteratur om Christiania udkommer. I efteråret og det følgende forår spiller Solvognen musicalen Elverhøj, der bliver set af 40.000 tilskuere. Christianias Julemarked åbner for første gang.

1976

Foråret præges af mobiliseringen op til 1. april. En "regnbuehær" oprettes, i Fabrikken opfører Solvognen Spil om Kvinder (næsten 6.000 tilskuere), TV fortæller om Familien Hansen på Christiania, danske musikere udsender en støtteplade, Bondehæren ankommer fra Jylland til undsætning, Nationalmuseet udsender bogen Christiania - et samfund i storbyen, Gallup fortæller at over 50 % af Danmarks befolkning støtter fristadens eksistens og en cost-benefit analyse fra Danmarks Tekniske Højskole udregner, at det er billigere for Danmark at beholde Christiania end at afvikle det. D. 1. april møder over 30.000 mennesker op på Rådhuspladsen til en støtte-demonstration for Christiania. Folketinget udsætter rydningen.

Christianias Aktionsteater opstår, delvis som en udbrydergruppe fra Solvognen: "Demonstrationsteater klares med en times varsel". Cirkus Sindssyg, en totalanarkistisk punk-musik-teatergruppe omdefinerer begrebet underholdning og optræder bl.a. i Polen.

Et Regnbue-træf afholdes på Christiania, hvor danske motorcykelklubber inviteres. Kim Larsen underholder, mens Den grå Hal er ved at blive brændt ned af rockere og Tine Schmedes er ved at ende på bålet. Hundredevis af ruder smadres. Stor nedtur bagefter.

D. 4. juli, på USA's 200-års fødselsdag, demonstrerer 200 "indianere" i Rebild Bakker, under anførsel af Solvognen, mod den ukritiske dansk-amerikanske hyldest. Bagefter afholdes et 5 timers show i Den grå Hal, 2 aftener i træk. Entréindtægten går til Aassivik, grønlændernes - de arktiske indianeres - alternative sommerlejr.

I Thy etablerer udflyttede christianitter et narkonedtrapningsprojekt, der senere bliver til Opbygningsgården.

1977

Regeringen har ikke afholdt en lovet arkitektkonkurrence om kaserneområdet, og fristaden anlagde i december 75 derfor sag mod regeringen. Den tabes nu og ankes til Højesteret.

Christiania deltager i udstillingen Kærlighed og Kaos på Charlottenborg. Solvognen opfører Købmandsliv i Den grå Hal og Soldaterkammerater i et cirkustelt. Månefiskeren åbner som kulturcafé. Den grønne Genbrugshal starter op.

1978

Højesteretsdommen over Christiania falder, efter advokat Carl Madsens sidste store indsats. Christiania kan ryddes, når Folketinget finder det passende. En beredskabsplan for Christiania udarbejdes, med telefonkæder ud i hele landet. Regeringen vælger at lade fristaden fortsætte indtil en lokalplan er udarbejdet.

På Christiania-listen indvælges Thorkild Weiss Madsen i borgerrepræsentationen ved kommunevalget. Sundhedshuset for alternativ lægelig behandling indvies.

Junkproblemet tager til. I Fredens Ark sælges åbenlyst hård narkotika. Samtidig øges voldshandlingerne. I samarbejde med Kirkens Korshær etableres Herfra Og Videre, et slags social- og nedtrapningskontor. Der forsøges et samarbejde med politiet mod narkobagmændene, men det saboteres fra ordensmagtens side. Bidske hunde er emnet for adskillige fællesmøder. "Gamle" christianitter begynder at flytte på landet, især til Møn, Djursland og Sydfyn.

Dyrehæren, en gadeteaterforestilling mod forureningen i byerne, udspiller sig over flere dage i december, med Barsebäcks atomkraftværk som baggrund for sidste scene.

1979

En fritidsklub for unge, Sølyst, åbner. Med tilskud fra Undervisningsministeriet starter Savskæreriet Optimisten i en tidligere junkie-barak. I Rockmaskinen, Fredens Ark opføres i foråret cabaret'en Bæ på Bademåtten, med flere professionelle skuespillere. Herefter indstilles forestillingerne, det er umuligt at spille teater når folk dør på trapperne udenfor. Efter en stor høring i Den Grå Hal løber Junkblokaden af stabelen i november: Al forhandling af hårde stoffer stoppes med magt. Alle junkier tilbydes nedtrapning på landet, hvis de nægter smides de ud. Voldsmænd udvises fra Christiania. Nye, initiativrige tilflyttere - "importaktivisterne" - rykker ind i de forladte og nedslidte lejligheder.

1980

Junkblokaden slår endeligt igennem. De skarptskydende Dalton-brødre ryger ud. Fredens Ark, Rosenhuset og Barakken sættes i stand igen. Solvognen opfører junk-musicalen Det hvide Slot. Hampebladet, talerør for Fri Hash-bevægelsen og trykt i Sativa Tryk i Fredens Ark, begynder at udkomme. Folkebevægelsen mod hårde Stoffer stiftes på Christianshavn, oven på Junkblokadens åbenbare succés.

Christianitterne føler i denne periode, at fristaden i stigende grad anvendes som feltbane for Politiskolens elever, med øvelser i omringning, anholdelsesteknik og indtrængen i lejligheder, uden dommerkendelse.

Økonomigruppen, der har administreret Fælleskassens penge, bliver til Virksomhedsmødet, med adgang for alle christianitter. Her træffes alle økonomiske beslutninger én gang om måneden ved de fremmødtes demokrati, blot skal ansøgninger være offentliggjort i Ugespejlet, fristadens nye gratis-avis. Ugespejlet er siden udkommet med urværksmæssig præcision.

Den socialdemokratiske miljøminister Erik Holst foreslår, at Tivolis direktør Niels Jørgen Kaiser skal planlægge et slags Disneyland på Christiania-området.

1981

Århus-arkitektfirmaet Møller og Grønborg udarbejder for Forsvarsministeriet en plan for Christiania som en økologisk funderet "forsøgsby". Københavns Kommune boycotter alle møder vedrørende Christiania.

Det Europæiske Arbejderparti, en højrefløjsorganisation med hjemsted i USA, indleder en hetz-kampagne mod Christiania, med demonstrationer i 10 europæiske storbyer. "Christiania - Nordens narkotika-centrum", "Læg et atomkraftværk på Christiania". Pressen refererer. I gennemsnit er der otte demonstranter pr. storby. En politibil kører rundt med EAP-streamer om Christianias nedlæggelse i bagvinduet. Under mystiske omstændigheder nedbrænder i juni en smuk, gammel magasinbygning lige overfor Christiania, på et område kommunen søger inddraget til nybebyggelse. På Christianias fødselsdag er der barrikader og kamp med molotov-cocktails mod politiet.

Rocker-problemerne vokser. Bullshit dannes. Christianias Info-kontor overfor omverdenen nedlægges p.g.a. sociale problemer i Sydområdet.

Bygningsværkstedet, Kvindesmedien og Frisørsalonen etableres. Christianias interne postvæsen - med egne frimærker - opstår. Christianias fodboldklub CSC dannes. En "hampefest" i Den grå Hal stoppes af politiet. En Christiania-cabaret rejser til Italien, inviteret af Modenas bystyre. Christianias frivillige Brandværn indkøber en veteranbrandbil, én gang lykkes det at komme før Københavns Brandvæsen, til en containerbrand.

Danmark kræver i disse år, at atomkraftværket Barsebæk nedlægges. De norske, svenske og finske parlamenter kræver samstemmende, at Christiania nedlægges. Danske aviser svarer med Luk Sverige !

1982

Christiania indleder en Älsk Sverige-kampagne, med optog, cabareter og kunstudstillinger i Stockholm, Göteborg og Lund, som svar på den svenske Stäng Christiania-kampagne. Demonstrativt lille opmærksomhed i den svenske presse. Folketinget beslutter, at Christiania kan leve videre på ubestemt tid, under forudsætning af en lovliggørelse.

Bøssernes Befrielsesfront BBF etablerer en fast scene, Den Stor-københavnske Bøssescene, i Bøssehuset, med håndfast Lørdagsunderholdning. Christianias Marionetteater (for børn) åbner. Christiania Glaspusteri indvies. Værtshusrådet etableres, for at søge en fællesbevilling til samtlige værtshuse.

Bullshit-terroren tager til og de prøver at få hashmarkedet under deres kontrol. Rockmaskinen må lukke. Der opslås BZ-plakater mod hashsalget i Christiania: "Støt Christiania - køb din hash et andet sted".

1983

I foråret junkblokade på Christianshavn, med kraftig opbakning fra Christianias side. Månefiskeren lukkes af christianitter. Voldsbølgen eskalerer. Åben bandekrig mellem Bullshit og Hells Angels. Mange mener, at det er en kamp om Københavns illegale stofmarked. Den grå Hal og Loppen må lukke i perioder pga. rockerterror.

Christianias Aktionsteater præger på Rådhuspladsen årets fredsdemonstration mod opstillingen af nye atom-raketter i Europa. Huslejen kommer op på 350 kr/måned pr. voksen. På et fællesmøde kalder flere deltagere et forslag om 400 kr/måned for "fascisme".

1984

De store kloakeringsprojekter påbegyndes. Nye cabareter i Operaen hver uge. Værtshusrådet får afslag på sin ansøgning. Restaurant Spiseloppen vækker opsigt ved at opnå "4 kokkehuer" i Politiken. En Gallup-undersøgelse viser, at flertallet af danskerne fortsat mener at Christiania bør bestå. Ved folketingsvalget er Christianshavn den rødeste bydel i Danmark, med over 70 % af stemmerne på de ikke-borgerlige partier.

Rocker-terroren fortsætter. Flere værtshuse og musiksteder må lukke i længere tid pga. vold. En intern telefon-alarmkæde organiseres.

1985

Efter to tribunal-lignende Fællesmøder med Bullshit, med over 500 fremmødte christianitter, lover gruppen at ikke længere bære rygmærker eller våben (åbent) og at afstå fra enhver form for voldsudøvelse overfor christianitter. Overtrædelse vil medføre udsmidning. Stemningen begynder at lette på Christiania. Flere Bullshit- medlemmer bliver senere skudt af rivaliserende rocker-grupper eller fængsles.

Tage Morten udgiver Christiania-sangbogen. I den grå Hal opføres i juni mammutforestillingen Ih, du milde kineser / Den sandfærdige historie om Ah Q. Teater- og cabaretlivet blomstrer påny. Christiania Radio begynder at sende. Ifølge en undersøgelse skulle den være Danmarks trediemest aflyttede lokalradio. Politiet stormer Ugeavisen Københavns fest på Loppen, hvor Miss Cannabis skal kåres.

1986

Big Mountain-festival afholdes i Den grå Hal, til støtte for Hopi-indianernes kamp mod den amerikanske uranudvindings-industri. Bøssehusets Teater indleder sin hidtil travleste sæson, med danseskole, forestillingerne Frk. Verden 1986, Pornosangerinden Randi Klitgård, Intet nyt fra pestfronten (om AIDS) o.m.a.

Politiet rydder efter ugelang gadekamp besatte huse i Ryesgade og en gruppe herfra flytter ind på Christiania.

1987

Folketinget bevilger 20 millioner kr til vedligeholdelse af forsvarets bygninger på Christiania. Herfra Og Videre drives nu for statsmidler. Konditoristerne åbner på Galopperiet deres første kunstudstilling Gem et lille smil til det bliver gråvejr.

Efter opdagelsen af et nedgravet lig i resterne af Bullshits mc-værksted i Multihuset mister gruppen sit sidste tilholdssted i Christiania.

1988

Store anstrengelser for selv at istandsætte husene, især Fredens Ark lider af store svampeskader. Fodboldbanen på Fredens Eng anlægges, den første Christiania Open Cup vindes af FC Cannabis. Bøssehuset arrangerer International Bøsseteaterfestival.

1989

Debat om fristaden fortsat skal modtage penge fra Forsvarsministeriet til bygningsistandsættelse. På et Fællesmøde gennemføres den første afstemning i Christianias historie: 49 % for at modtage byggemillionerne, 51 % imod. Christiania byggekontor CA-Byg må derfor lukke.

Politiet lukker værtshusene, da de ikke har bevilling. Gadekampe og sædvanlig medieopmærksomhed om Christianias mørkere sider. Stor uenighed blandt christianitterne, om man skal imødekomme kravet om lovliggørelse af værtshusene eller ej. Vinhuset, der vil være nøgleklub, måske med casino, og som har gamle Bullshittere som stamkunder, lukkes af christianitterne selv og omdannes til ungdomsboliger. En beskyttende "menneskekæde" på over 3000 personer danner en søndag i marts en levende ring rundt om fristaden. Senere på året vedtager Folketinget "Lov om anvendelse af Christiania-området", der skal danne det retslige grundlag for en “normalisering”.

Hashpusheriet og volden ved Christianias hovedindgang når i foråret et nyt højdepunkt. 5. maj aktionerer flere hundrede christianitter, hovedindgangen lukkes med sveller og beton, udenbys pushere jages væk, der males en "gul streg" ved starten til Pusher Street, hvor Christianias egne pushere kan få lov til at sælge, under ikke-voldelige former, og en ny, overvåget hovedindgang etableres. På området Prærien i den sydlige ende begynder en oprydning og istandsættelse, Carl Madsens Plads brolægges, med faciliteter til et kommende markedsområde. Hip-hop-gruppen Vote 4 Truckers udsender deres første plade Fingrene væk fra Christiania og en musik-video Christiania-rap. Badehuset bygger solfangere på taget, der klarer varmtvandsforsyningen hele sommerhalvåret.

I december etableres et Christiania-sekretariat under Forsvarsministeriet.

1990

Kærlighedserklæringen finder sted i maj, hvor mennesker udefra inviteres indenfor i boliger og værksteder, for i fire dage at opleve hverdag og fest blandt christianitter. Vote For Truckers nye plade Gadens Parlament udkommer.

En Lokalplan for Christiania, der opdeler området i 2 dele og som kræver at godt et halvt hundrede huse og skure skal flyttes eller fjernes, forelægges. Blomsterbutikken Ygdrasil lukker. Huslejen stiger til minimum 700 kr/måned pr. voksen.

1991

Lokalplanen vedtages. Christianias Grønne Plan, en handlingsplan for at etablere området som et økologisk fristed for dyr og mennesker, bliver færdig.

De fleste af værtshusene har fået bevilling. Kun Fælleskøkkenet holder standhaftigt fast ved sin gamle status. Politiet stormer og ødelægger inventaret gentagne gange. Et krav om en skriftlig brugsretsaftale med christianitterne opstilles som et ultimatum fra Forsvarsministeriets side, for at fristaden kan overleve som selvstyrende bydel. 1. oktober er skæringsdatoen.

En Sonar-undersøgelse i Jyllands-Posten fortæller, at 14 % af danskerne mener at Christiania bør bestå som hidtil, 53 % går ind for fortsat eksistens under forudsætning af lovliggørelse, 31 % mener at fristaden bør ryddes.

Christianias fodboldklub CSC møder i august Politiet i Old Boys-rækken og vinder 3-0.